Ką būtina žinoti, gavus teismo šaukimą?

2022-12-08

Eglė Šulcienė

Tinkamai pasiruošti teismo procesui gali padėti atstovas, todėl, iškilus tam tikroms abejonėms, naudingiausia kreiptis profesionalios pagalbos į kvalifikuotus specialistus, turinčius teisinių žinių. Advokatai, advokato padėjėjai įvertins konkrečias ir aktualias aplinkybes, susijusias su teisminiu ginču ir pateiks naudingiausius patarimus kiekvienoje situacijoje.

Teismo šaukimas – tai teismo procesinis dokumentas, kuriuo proceso dalyviams pranešama apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Juo iš esmės yra informuojama apie prasidėjusį ar jau vykstantį teisminį ginčą.

Asmeniui įteikus šaukimą, teismui turi grįžti pažyma, patvirtinanti šaukimo pristatymą. Tokia pažyma garantuoja, kad asmuo sužinojo apie vykstantį teismo procesą ir jo pareigą rūpintis proceso eiga, todėl šaliai apie teismo posėdį pranešus vieną kartą ir įsitikinus, kad ji teismo šaukimą gavo, apie kitus posėdžiui yra pranešama pranešimais. Teismo pranešimas nuo šaukimo skiriasi tuo, kad įteikus pranešimą, pažyma apie jo įteikimą teismui nėra siunčiama.

Dalyvaujantiems byloje asmenims, šaukimas ar pranešimas turi būti įteiktas nustatyta tvarka ir tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko nustatytu laiku atvykti į teismą ir pasirengti bylai.

Svarbiausias ir dažniausias klausimas, gavus teismo šaukimą – ar atvykimas yra privalomas. Dalyvauti teismo posėdyje šaukime nurodytu laiku yra privaloma, tačiau yra ir išimčių. Bet kokiu atveju, svarbu teismą informuoti šaukime nurodytais kontaktiniais telefonais arba raštu, pateikiant neatvykimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Tokiu būdu lengviausia išvengti neigiamų padarinių – galimos pasekmės skiriasi priklausomai nuo to, kokiu statusu asmuo turi dalyvauti teismo posėdyje.

Kiekvieną kartą prieš posėdį teismas privalo įsitikinti, kad reikiamiems asmenims yra tinkamai pranešta apie teismo posėdį.

Jei teismas nustatė, kad šaukimas įteiktas ieškovui ar jo atstovui tinkamai ir laiku pranešta apie teismo posėdį, tačiau nebuvo gautas prašymas nagrinėti bylą asmeniui nedalyvaujant arba atidėti teismo posėdį, ieškovui neatvykus, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

Į teismo posėdį atsakovui ar jo atstovui neatvykus ir esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas turi teisę arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba bylą išnagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles.

Ką daryti tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių šaukime nurodytu laiku teismo posėdyje dalyvauti negalite?

Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas, jeigu iki teismo posėdžio pradžios pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Neatvykimo priežasčių svarbą įvertina teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo stadiją, ankstesnį procesinį elgesį ir kitas svarbias aplinkybes. Svarbu pažymėti, kad asmens atstovo užimtumas kitoje byloje nelaikomas svarbia priežastimi bylos nagrinėjimo atidėjimui. Baudžiamajame procese yra išskiriamos aiškios ir konkrečios priežastys, kurios laikomos svarbiomis ir pateisinančios prašymą atidėti teismo posėdį: laisvės atėmimas dėl administracinio arešto, sulaikymo, suėmimo ar bausmės atlikimo; nutrūkęs susisiekimas dėl epidemijos, priešo užpuolimo, nepaprastai didelio potvynio ar panašios nenugalimos jėgos; išvykimas į tolimąjį plaukiojimą; šaukiamam asmeniui netikėta jo stambaus turto netektis; ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui adresuota sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos pažyma patvirtinta liga, dėl kurios asmuo negali atvykti pagal šaukimą; šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė; šaukimo negavimas arba pavėluotas gavimas.

Teismo šaukimais taip pat šaukiami ir liudytojai, vertėjai bei ekspertai.

Atidėdamas bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę neatvykusiai šaliai paskirti iki trijų šimtų eurų baudą, jeigu įstatymai nustato šios šalies pareigą dalyvauti teismo posėdyje arba teismas pripažįsta šalies dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. Svarbu ir tai, jog tokiu atveju negalima sprendimo priimti už akių. Kai be svarbių priežasčių šalies atstovas neatvyksta į teismo posėdį ir dėl to teismas atideda bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę skirti jam, taip pat juridinio asmens vadovui, dėl kurio kaltės atstovas neatvyko į teismo posėdį, iki trijų šimtų eurų baudą.

Kai teismas pripažįsta asmens dalyvavimą būtinu, tačiau dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta nesvarbiomis, asmuo neatvyksta į teismo posėdį, jis gali būti atvesdinamas policijos.

Neatvykusios šalies atstovo dalyvavimas teismo posėdyje laikomas tinkamu šalies dalyvavimu, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta šalies asmeninį dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. Jeigu teismas pripažįsta, kad šalies dalyvavimas būtinas ir ji neatvyksta į teismo posėdį, teismas priima sprendimą už akių.

Atsisakymas priimti šaukimą arba pasirašymas dėl jo gavimo pažymoje, prilyginamas jo įteikimui, išskyrus atvejus, kai dalyvaujantis byloje asmuo sutinka, kad teismas išduotų jam procesinį dokumentą, kuris įteikiamas adresatui.

Dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą.

Laikantis bendros taisyklės, pirmiausia procesiniai dokumentai yra siunčiami asmens gyvenamosios vietos adresu. Šaukimas gali būti įteikiamas kuriam nors iš kartu su asmeniu gyvenančiam pilnamečiui šeimos nariui (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Tik tais atvejais, kai asmuo jo gyvenamojoje vietoje nerandamas, teismas procesinius dokumentus asmeniui siunčia per jo darbovietę.