Privatumo politika

Sąlygos ir privatumo politika

Šiose interneto svetainės sąlygose (toliau – Sąlygos), su interneto svetainę eksploatuojančio subjekto padarytais pakeitimais, nustatomos pagrindinės www.constat.lt (toliau – Interneto svetainė) naudojimo taisyklės ir pateikiama svarbi informacija apie Interneto svetainę eksploatuojančio subjekto teikiamas paslaugas.

Naudodamiesi šia Interneto svetaine, jūs sutinkate laikytis šių teisiškai privalomų Sąlygų. Jeigu nesutinkate su visomis šiomis Sąlygomis, negalėsite naudotis šia Interneto svetaine.

Interneto svetainę eksploatuojantis subjektas. Ši Interneto svetainė priklauso Advokatų teisinei bendrijai „Constat“, adresas: Zietelos g. 3, Vilnius, Lietuva (toliau – „Constat“).

Atsakomybės apribojimo nuostata. Ši Interneto svetainė ir jos turinys pateikiami tik bendrai informacijai. „Constat“ neatsako už šioje Interneto svetainėje esančią informaciją ir medžiagą. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, „Constat“ neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl kliūčių, kurios gali iškilti jums arba trečiosioms šalims, susijusių su prieiga prie šios Interneto svetainės arba naudojimusi ja ir jos turiniu.

Teisinė informacija Interneto svetainėje pateikiama tik kaip bendra rekomendacija, kuria neturi būti remiamasi kaip specialia teisine konsultacija. Jokia šioje Interneto svetainėje arba jos turinyje esanti informacija nėra teisinė ar kitokia profesionali konsultacija arba teisinių paslaugų reklama.

Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, „Constat“ neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl kliūčių, kurios gali iškilti jums arba trečiosioms šalims, susijusių su prieiga prie šios Interneto svetainės arba naudojimusi ja ir jos turiniu.

Nuosavybės teisė. Ši Interneto svetainė, jos turinys, kodas, domeno vardas, visos autoriaus teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, įmonių pavadinimai ir kita intelektinė ar kitokia nuosavybė, susijusi su šia Interneto svetaine ir (arba) jos turiniu, priklauso tik šią Interneto svetainę eksploatuojančiam subjektui ir (arba) licenciarams ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugomi nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės įstatymų bei kitų teisės aktų.

Be tiesioginio „Constat“ leidimo jūs neturite teisės jokiais būdais ir priemonėmis šios Interneto svetainės, jos turinio arba kodo kopijuoti, kaupti, atgaminti, skelbti, publikuoti, perduoti, parduoti, versti, perdaryti, pateikti, licencijuoti, pakeisti, jų pagrindu kurti išvestinius kūrinius, perleisti, redaguoti, perduoti, retransliuoti ar kitaip viešinti, viešai atlikti arba rodyti, pritaikyti, platinti arba jais naudotis visa apimtimi ar iš dalies.

Licencija. Jeigu laikysitės šių Sąlygų, „Constat“ suteiks jums ribotą teisę naudotis šia Interneto svetaine. Teisė naudotis šia Interneto svetaine yra asmeninė, ribota, neišimtinė, neperleidžiama, atšaukiama, ribota licencija, kuriai taikomi šiose Sąlygose nustatyti apribojimai ir įsipareigojimai. Šiomis Sąlygomis jums nesuteikiama jokia licencija (išskyrus šioje pastraipoje nurodytą licenciją), nuosavybės ar kitokia teisė į šią Interneto svetainę arba jos nuosavybę. Jūs sutinkate nekopijuoti, neperduoti, neplatinti, neparduoti, nelicencijuoti, netaikyti apgrąžos inžinerijos, nekeisti, neskelbti ir nedalyvauti perleidžiant arba parduodant, nekurti išvestinių kūrinių ir kitaip visa apimtimi arba iš dalies nenaudoti jokio turinio.

Privatumo politika. Naudodamiesi bet kuriomis paslaugomis šioje Interneto svetainėje arba teikdami „Constat“ bet kokią informaciją apie save, jūs sutinkate, kad tokia informacija būtų naudojama toliau nurodytu būdu. Jeigu nenorite, kad informacija apie jus būtų naudojama tokiu būdu, prašome jos nesiųsti.

Informaciją, surinktą apie jus šioje Interneto svetainėje, kontroliuos „Constat“.

Informacija apie jus bus renkama, jeigu ji bus pateikta mūsų Interneto svetainėje tam tikromis priemonėmis, pavyzdžiui, prenumeruojantis naujienlaiškį. Tokių priemonių paskirtis yra aiškiai nurodyta toje vietoje, kur jūs teikiate savo asmeninę informaciją, o mes ją naudosime tik tokiai nurodytai paskirčiai. Jūsų duomenys taip pat gali būti renkami socialinės žiniasklaidos platformose, kuriose gali būti dalijamasi informacija, surinkta iš socialinės žiniasklaidos platformų apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų socialinės žiniasklaidos turiniu.

Duomenys, kuriuos mes renkame ir jų rinkimo tikslas.

„Constat“ tvarko asmens duomenis pagal toliau pateiktą privatumo politiką ir taikytinus įstatymus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Tam, kad galėtų pateikti jums informacinius naujienlaiškius, leidinius ir (arba) rinkodaros skelbimus, „Constat“ renka apie jus šią informaciją: vardas, pavardė, e. pašto adresas, organizacija, pareigos, šalis, prenumeruojami informaciniai leidiniai ir prieiga prie jų. Minėta informacija saugoma tol, kol neatsisakysite minėtų informacinių leidinių prenumeratos. Tam, kad galėtų tvarkyti jūsų užklausas, gautas toliau nurodytu e. pašto adresu, „Constat“ renka apie jus šią informaciją: vardas, pavardė, e. pašto adresas, užklausos tema ir tekstas. Ši informacija saugoma 2 (dvejus) metus po jūsų užklausos gavimo.

Automatizuotas duomenų rinkimas. „Constat“ sistemos gali automatizuotai rinkti informaciją apie jūsų naršyklę ar mobilųjį įrenginį. „Constat“ gali naudoti slapukus, kurie padeda suprasti jūsų veiklą Interneto svetainėje ir tobulinti jos turinį. „Constat“ automatizuotai renkami duomenys apima interneto naršyklės arba mobiliojo įrenginio rūšį, jūsų operacinę sistemą, jūsų IP adresą ir bendrą geografinę vietą.

Slapukai. Šioje Interneto svetainėje gali būti naudojama naršyklės funkcija, vadinama „slapuku“, anoniminiam informacijos rinkimui ir Interneto svetainės naudojimo tendencijų stebėjimui. Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas su unikaliu identifikavimo numeriu, kurio pagalba identifikuojama kliento naršyklė, bet ne pats klientas asmeniškai, kaskart, kai klientas lankosi slapukus naudojančioje interneto svetainėje. Slapukai parodo „Constat“, kuriuose šios Interneto svetainės puslapiuose yra lankomasi ir kiekvieno puslapio lankytojų skaičių. Tai padeda gerinti lankytojų patirtį internete. Be to, slapukai padeda identifikuoti jūsų kompiuterį, kad jūsų nustatymus būtų galima išsaugoti būsimiems apsilankymams. „Constat“ gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios naudojasi šiais slapukais, padėdamos „Constat“.

Jūs turite teisę nuspręsti, ar sutikti su slapukais, ir patys koreguoti savo nustatymus, susijusius su Interneto svetainėje naudojamais slapukais. Jūs galite iš naujo nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų atsisakyta visų slapukų arba kad būtumėte informuojami apie slapuko gavimą. Tačiau, jeigu atsisakysite slapukų, galite prarasti galimybę naudotis kai kuriomis šios Interneto svetainės funkcijomis.

Teisinis pagrindas. „Constat“ tvarkys jūsų asmens duomenis tik su jūsų sutikimu ir (arba)  laikydamasi savo teisinės prievolės ir (arba) turėdama teisėtą interesą juos tvarkyti, siekdama suderinti šį interesą su jūsų interesais ir pagrindinėmis teisėmis. Tokie teisėti interesai apima „Constat“ vidaus administravimo funkcijas, rinkodaros veiklą ir jūsų prašymų dėl informacijos vykdymą.

Jūsų teisės. Jūs turite šias teises: (i) susipažinti su „Constat“ tvarkoma informacija apie jus,  (ii) reikalauti ištaisyti, atnaujinti, ištrinti arba užblokuoti tokią informaciją, (iii) gauti informacijos apie jus kopiją, (iv) nesutikti su tokios informacijos tvarkymu. Norėdami įgyvendinti šias teises, jūs turite pateikti raštišką prašymą, kaip nurodyta toliau. Be to, jūs galite pateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai.

Duomenų perdavimas. Visa jūsų pateikta informacija gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis, kurios teikia paslaugas „Constat“ arba veikia jos vardu. Informacija apie jus gali būti keičiamasi su kompetentingomis valstybės institucijomis, jeigu tai yra aiškiai įtvirtinta įstatyme.

Duomenų apsaugos priemonės. „Constat“ įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, siekdama apsaugoti informaciją apie jus nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, atskleidimo, prieigos ir visų kitų neteisėtų tvarkymo būdų.

Kitos interneto svetainės. Šioje Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas trečiosioms šalims priklausančias, jų skelbiamas arba prižiūrimas interneto svetaines. Šią Interneto svetainę eksploatuojantis subjektas neprisiima jokios atsakomybės už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių teisingumą arba patikimumą.

Interneto svetainės lankytojai. Šia Interneto svetaine gali naudotis 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus arba vyresni asmenys. Jeigu jums yra 14 (keturiolika) metų arba daugiau, bet mažiau nei 18 (aštuoniolika), prašome atidžiai perskaityti šias Sąlygas kartu su tėvais arba globėjais ir įsitikinti, kad jas suprantate ir sutinkate jų laikytis.

Taikytina teisė ir jurisdikcija. Šios Sąlygos taikomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visus ginčus, kylančius iš šių Sąlygų, sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

Interneto svetainės pasikeitimai. „Constat“ savo nuožiūra gali bet kuriuo metu visai arba iš dalies pakeisti, papildyti arba pašalinti bet kurią šios Interneto svetainės, jos turinio ir (arba) Sąlygų dalį. Visi šių Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos. Jūs įsipareigojate reguliariai peržiūrėti šias Sąlygas ir susipažinti su visais jų pasikeitimais.

Kontaktai. Dėl informacijos apie šią Interneto svetainę, „Constat“ ir savo asmens duomenis  prašome kreiptis į mus e. paštu: info@constat.lt